HET PROJECT KAMELEON

Oproep ondernemingsvriendelijke gemeenten

Kameleon is een gesubsidieerd project vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen in het kader van de oproep “Ondernemingsvriendelijke gemeente”. Het project speelt in op de prioriteit “ruimte voor ondernemen buiten bedrijventerreinen”.

Aanleiding

Onze ruimte wordt gekenmerkt door een veelheid aan geïsoleerde gebieden met bedrijvigheid in stedelijke of gemeentelijke kernen. Met Kameleon wil de intercommunale Leiedal samen met de gemeenten uit de regio Kortrijk de ruimte voor het ondernemen in deze kernen optimaliseren. Net zoals een kameleon zich aan de omgeving aanpast, is nagegaan op welke manier bedrijfslocaties in een stedelijke of gemeentelijke kern kunnen opgaan. Dit kan door vraag en aanbod naar ruimte voor ondernemen beter te matchen.

Doelstelling

Ondernemers op zoek naar bedrijfsruimte worden algauw doorverwezen naar bedrijventerreinen; locaties in de kern worden te weinig overwogen. Indien er rekening gehouden wordt met een aantal voorwaarden kunnen veel bedrijfsactiviteiten wel degelijk verzoend worden met woon- of andere functies.

Het project Kameleon heeft daarom als doelstelling de bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in de stedelijke of gemeentelijke kern te verbeteren door een optimale dienstverlening en een proactief beleid.

1. Een optimale dienstverlening

Een ondernemer met een vraag over bedrijfshuisvestings- of uitbreidingsmogelijkheden in een gemeentelijke kern wacht nu vaak te lang op een volledig, duidelijk en genuanceerd antwoord.

Tijdens het project Kameleon werd een verbeterd dienstverleningsproces uitgewerkt op basis van een gedetailleerde analyse van de huidige gemeentelijke dienstverlening en klantenverwachtingen.

De resultaten uit het verbetertraject willen we ook op lange termijn garanderen en integreren in het dagdagelijkse handelen. Door de professionalisering van de interne afstemmingsprocessen worden economische ruimtevragen op een objectieve en geïntegreerde manier door de verschillende diensten opgevolgd.

2. Een proactief beleid

Samen met de gemeenten zette de intercommunale Leiedal ook in op de ontwikkeling van een proactief beleid rond economische locaties in stedelijke en gemeentelijke kernen. Vandaag gebeurt de visievorming over vrijkomende economische sites in het centrum nog te vaak ad hoc. Het is de bedoeling dat de gemeente kan rekenen op een proactief beleid over welk type activiteiten mogelijk en/of wenselijk zijn op specifieke locaties in de kern, en onder welke voorwaarden.

Timing

Het project Kameleon loopt van 01/07/2013 tot 30/06/2016.

Partners

1. Pilootgemeenten

Het project Kameleon werd uitgewerkt in samenwerking met de 13 gemeenten binnen het werkgebied van de intercommunale Leiedal.

Regio Leiedal

De verschillende instrumenten werden opgebouwd, getest, geëvalueerd en bijgestuurd tijdens bilateraal overleg en gezamenlijk intergemeentelijk overleg.

2. Klankbordgroep

Het proces werd verder begeleid door een klankbordgroep samengesteld uit experts vanuit verschillende organisaties:

  • VOKA West-Vlaanderen
  • UNIZO Zuid-West-Vlaanderen
  • VOKA Oost-Vlaanderen
  • VVSG Ruimte
  • Dienst ruimtelijke planning provincie West-Vlaanderen
  • Vlaams Agentschap innovatie en ondernemen
  • WVI
  • POM West-Vlaanderen
  • Agentschap Ruimte Vlaanderen
  • RESOC Zuid-West-Vlaanderen

3. Het project Spazio

Gelijklopend met het project Kameleon coördineerde VOKA Oost-Vlaanderen het project Spazio.

Dit project vertrekt vanuit dezelfde probleemstelling als het project Kameleon. Samen met 8 steden en gemeenten werd een handleiding opgesteld voor een gemeentelijke visie over bedrijfshuisvesting en voor de realisatie van zones waar wonen en werken samengaan.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij VOKA Oost-Vlaanderen, Lammerstraat 18 Gent.

4. KU Leuven Sint-Lucas

Het project Kameleon steunt voor een belangrijk deel op het creëren van een draagvlak bij beleidsmakers en eigenaars. Om dit draagvlak verder uit te diepen werd de vraagstelling van Kameleon als onderwijsopdracht geformuleerd aan studenten architectuur (1e master faculteit Architectuur KU Leuven). Gedurende het academiejaar 2014-2015 en 2015-2016 werkten een 40-tal studenten op een 7-tal sites uit het Kameleon project.

Tijdens het academiejaar 2014-2015 focusten de studenten gedurende 1 semester op 1 specifieke site. De resultaten van hun onderzoek hebben mee het denken over de strategieën gevoed.  In het academiejaar 2015-2016 kregen de studenten tijdens een intensieve workshopweek de opdracht om vanuit hun observaties een reflectie te ontwikkelen op ‘werken’ en dit toe te passen op 3 concrete sites.

De resultaten van het studentenwerk zijn als afzonderlijke bundels opgenomen op de downloadpagina. De onderwijsopdracht kadert binnen het Academisch Ontwerpbureau (AOB) Alles Stad/Alles Land van de Faculteit Architectuur. Het AOB is een omgeving die inzet op de wisselwerking tussen onderwijs-onderzoek-praktijk.

Resultaten

De inzichten, methodieken en tools zijn gebundeld op deze downloadpagina en in een brochure (pdf). De brochure is verspreid over de 308 Vlaamse gemeenten.